Σχολίασε για: ΔΗΞΑΝ   Υγεία   

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠρωτοβάθμιαΠαρέχεται απο γενικούς ή οικογενειακούς ιατρούς και ειδικούς ιατρούς συμβεβλημενούς με το/τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να αποφορτιστούν τα εξωτερικά ιατρεία και οι εφημερίες των Νοσοκομείων και απο τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας.Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δικαιούνται:Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι εισφορέας και έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Ελλάδα ή είναι εισφορέας που απασχολείται νόμιμα στη Ελλάδα.Οι εξαρτώμενοι των προσώπων που αναφέρονται παραπάνω, νοουμένου ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία καθορίζεται με κανονισμούς. Εξαρτώμενο πρόσωπο σημαίνει τον/την σύζυγο, άγαμο τέκνο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρόνων, θήλυ άγαμο τέκνο κάτω των είκοσι τριών χρόνων ή άρρεν άγαμο τέκνο κάτω των είκοσι πέντε χρόνων, εφόσον φοιτά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα πάνω σε πλήρη βάση, τέκνο που έχει σωματική ή πνευματική αναπηρία η οποία το καθιστά ανίκανο να συντηρεί τον εαυτό του, εξαρτώμενο από τους γονείς του ή από τον έναν από αυτούς, τέκνο το οποίο υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.Η ιατροφαρμακευτική φροντίδα παρέχεται από δυο κατηγορίες γιατρών:Ιατροί, που παρέχουν υπηρεσίες γενικής ιατρικής.Ιατροί, που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ειδικοτήτων.Καθιερώνονται συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών γενικής ιατρικής:Με ιδιώτες ιατρούς που έχουν ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική και έχουν εγγράψει τον καθορισμένο αριθμό δικαιούχων στον κατάλογό τους.Με τις κρατικές υπηρεσίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες γενικής ιατρικής.Επιμόρφωση γενικών ιατρών. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός ιατρών οι οποίοι να έχουν την εκπαίδευση γενικής ιατρικής, ο Oργανισμός σε συνεργασία με το Yπουργείο Yγείας καταρτίζει προγράμματα επιμορφωτικών μαθημάτων ή μεταπτυχιακών σπουδών για ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική.Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας υπογράφουν γενική και ειδική σύμβαση που ετοιμάζονται από τον Οργανισμό.Καθορίζονται κριτήρια υπογραφής σύμβασης με τους παρόχους υγείας (ιατρούς) που είναι:Επάρκεια και ικανοποιητική κατάσταση των δωματίων αναμονής και εξέτασης ασθενών, των χώρων για σκοπούς διοίκησης,
αποθήκευσης και καταχώρισης/ανεύρεσης πληροφοριών.Επάρκεια και  ικανοποιητική κατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Υποχρεωτικό ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών και χρήση της  ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς.Kαθορίζονται πρότυπα για χώρους εγκατάστασης και εξοπλισμού,σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους και δημοσίευση στην εφημερίδα κυβερνήσεως.Οι πάροχοι πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας (ιατροί) υποχρεούνται σε τήρηση (ηλεκτρονικών) καταλόγων εγγραφής των δικαιούχων πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, στους οποίους προσδιορίζεται ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός εγγεγραμένων δικαιούχων.Κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα ελεύθερης επιλογή του ιατρού. Δικαιούχος ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών εγγράφεται σε κατάλογο παιδιάτρου ή προσωπικού ιατρού της επιλογής του γονέα ή του κηδεμόνα του.Αδιάκριτη παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτική φροντίδας σε όλους τους δικαιούχους που εγγράφονται στον κατάλογο των ιατρών.24ωρη εξυπηρέτηση του δικαιούχου από τον προσωπικό ιατρό.Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αλλαγής του ιατρού της επιλογής του μια φορά κάθε έξι έως δώδεκα μήνες.Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της απόφασης του ιατρού να μην τον δεχθεί, προς τον οργανισμό.Θεσπίζεται ασφαλιστική δικλείδα αποτελεσματικότητας/βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Το Συμβούλιο του οργανισμού μπορεί κατόπιν γνωμάτευσης του Iατρικού Συμβουλίου, να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, αν η επιτυχία τους είναι αμφίβολη ή η δαπάνη είναι πολύ ψηλή, με πιθανότητα να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του γενικού συστήματος υγείας.Πρόληψη-Προαγωγή Υγείας. Καθιέρωση υποχρεωτικής προληπτικής ιατρικής στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καθιέρωση ιδιαίτερου μαθήματος για την διδασκαλία του οποίου είναι υπεύθυνα τα στελέχη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ανάλογα με το αντικείμενο) τα οποία θα εναλλάσονται κυκλικά καλύπτοντας κάθε αντικείμενο συγκεκριμένου προγράμματος προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας.Έλεγχος απόδοσης παρόχων υπηρεσιών υγείας (ιατρών) από τον Οργανισμό με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει αναγκαίο και αποτελεσματικό, όπως με έλεγχο της έκδοσης συνταγών και παραπομπών, με έλεγχο του βαθμού τήρησης των κλινικών πρωτοκόλλων τα οποία ο Oργανισμός καθορίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες ιατρικές εταιρείες και συλλόγους, με επιθεώρηση των αρχείων των ασθενών και με επιτόπιες επισκέψεις, με παρακολούθηση και έλεγχο του μεγέθους καταλόγου και της ανταπόκρισης στις κλήσεις ασθενών μετά το κανονικό ωράριο εργασίας ή άλλο δόκιμο τρόπο.Αμοιβή και εισοδήματα προσωπικών ιατρών. Ολες οι επισκέψεις στον προσωπικό ιατρό και όλα τα παρεχόμενα με συνταγή από αυτόν φάρμακα, καλύπτονται από τον Oργανισμό. H αμοιβή των προσωπικών ιατρών υπολογίζεται ως ακολούθως:με τέλος κατά εγγεγραμμένο δικαιούχο, το οποίο ορίζεται από τον Oργανισμό ετησίως και δε θα υπολείπεται του 75% της ολικής αμοιβής του προσωπικού ιατρού.με πρόσθετη αμοιβή που ορίζεται από τον Oργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα έτη άσκησης της ιατρικής, τα προσόντα και την απόδοση των ιατρών και τη σύνθεση των εγγεγραμμένων δικαιούχων κατά ηλικία, καθώς και άλλες παραμέτρους τις οποίες ορίζει ο Oργανισμός.Oι προσωπικοί ιατροί δεν επιτρέπεται να αμείβονται από ασθενείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο δικό τους κατάλογο ή αυτόν του συνεταίρου τους ή άλλου συνεργάτη τους.Αμοιβή και εισοδήματα ειδικών ιατρών. Eιδικοί ιατροί, οι οποίοι συμβάλλονται με τον Oργανισμό, αποζημιώνονται για υπηρεσίες εξωτερικών ασθενών σύμφωνα με τους όρους και τιμές που ορίζονται από τον Oργανισμό, ύστερα από διαβουλεύσεις με τον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο και διορθωτικης εισηγησης του Επιτροπου Υγειας. Kανένα τέλος ή αμοιβή δεν καταβάλλεται σε προσωπικό ιατρό άλλης ειδικότητας, για υπηρεσίες παρεχόμενες σε δικαιούχο εγγεγραμμένο στον κατάλογο του εν λόγω ιατρού, πέραν από τα τέλη και αμοιβές που προβλέπονται, εκτός για καθορισμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες.Δευτεροβάθμια και ΤριτοβάθμιαΠαρέχεται από δημόσια, πανεπιστημιακά και ιδιωτικά θεραπευτήρια καθώς και από εξειδικευμένα Κέντρα ή και ιδιώτες, εφόσον αποδεχθούν τις αποζημιώσεις για την παροχή υπηρεσιών μέσω ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια) και πάγιων αποζημιώσεων, που προτείνονται από τον ασφαλιστικό φορέα και ισχύουν αδιαπραγμάτευτα για όλους, ώστε να εξασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος και το κόστος της δημόσιας υγείας να είναι ελεγχόμενο. Η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται μόνον κατόπιν παραπομπής από τον γενικό ή ειδικό ιατρό για τη συγκεκριμένη περίθαλψη. Ο ασφαλιστικός φορέας απαγορεύεται να αποζημιώνει οποιαδήποτε περίθαλψη, αν δεν έχει προηγηθεί τέτοια παραπομπή. Ο ασθενής δεν δικαιούται να εμφανίζεται στα εξωτερικά ιατρεία των θεραπευτηρίων χωρίς τέτοια παραπομπή. Εκ των υστέρων εξασφάλιση παραπομπής απαγορεύεται και ο πάροχος ιατρός τιμωρείται με λύση της σύμβασης του με το ταμείο και σοβαρό χρηματικό πρόστιμο, ίσο με το κόστος της περίθαλψης.Προβλέπεται όμως,  περίθαλψη για  επείγοντα   περιστατικά   άμεσης προτεραιότητας , με ευθύνη   του εφημερεύοντα  θεράποντα ιατρού.  Ασθενής με παραπομπή δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα το θεραπευτήριο, που θα νοσηλευτεί, ώστε μέσω του ανταγωνισμού να αναδειχθούν τα Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια, Κέντρα και ιδιώτες, που παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Για τον ασφαλιστικό φορέα, η επιλογή είναι αδιάφορη, εφόσον η αποζημίωση είναι εκ των προτέρων ενιαία μέσω ΚΕΝ ή πάγιας αποζημίωσης. Μακροπρόθεσμα δε, πάροχοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης χαμηλής ποιότητας (σπάταλοι, με αυξημένο ποσοστό επιπλοκών, νοσηλείες πέραν του συνηθισμένου κλπ.) θα αναγκαστούν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, εφόσον το κόστος θα υπερβαίνει την πάγια αποζημίωση και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αναπληρώσουν τη διαφορά από ειδικούς ή έκτακτους προϋπολογισμούς, παρά μόνον μέσω της επιπλέον χρηματοδότησης τους από τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κονδύλια και τις τρίτες πηγές, που εξαρτώνται από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

πηγή

http://www.dimiourgiaxana.gr/index.php/ygeia

Σχολίασε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα..

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Στατιστικά »