Σχολίασε για: ΔΗΜΑΡ   Δημόσια Διοίκηση   

Η μεταρρύθμιση, τεχνολογική, οργανωτική, η αναθεώρηση διαδικασιών νοοτροπίας, ήθους και επαγγελματισμού, η εισαγωγή εμπειρογνωμοσύνης και διαφάνειας, η εκρίζωση της διαφθοράς, του κομματισμού, της ευνοιοκρατίας και της γραφειοκρατίας, αποτελούν κεντρικές πολιτικές.
Η εφαρμογή της μέτρησης της αποτελεσματικότητας έχει στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων, τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών, αλλά και τη βελτίωση της τελικής παραγόμενης υπηρεσίας. Η βελτίωση στη σχέση πολίτη κράτους επέρχεται ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την κοινωνική λογοδοσία και επιτρέποντας την καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοσμένων πολιτικών.

Κεντρική διοίκηση – διακυβέρνηση
Η αδυναμία διαχείρισης της κρίσης πέραν των πολιτικών αιτίων οφείλεται και σε δομικές ιδιαιτερότητες του συστήματος διακυβέρνησης. Ο τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης, των υπουργείων και της διοίκησης δεν είναι πλέον κατάλληλος. Συνιστά μία δομή ξεπερασμένη. Βασισμένη σε συνθήκες παρελθοντικές και σε εκτιμήσεις ξεπερασμένες, δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής εποχής.
Απαιτείται αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας Κυβέρνησης και υπουργείων.
· Κεντρικός διυπουργικός συντονισμός των καθημερινών οριζόντιων αποφάσεων
· Ομοιογένεια και αντιστοιχία των βασικών δομών κάθε υπουργείου
· Οργάνωση υπουργείων με εφαρμογή ενιαίων βασικών κανόνων
· Ξεκάθαροι, μετρήσιμοι στόχοι, με σαφή χρονοδιαγράμματα και ενημέρωση του λαού για την πορεία αυτών.
· Διαχωρισμός επιτελικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
· Ενίσχυση της επιτελικότητας, του συντονισμού και ελέγχου της εφαρμογής δημοσίων πολιτικών
Γενικές κατευθυντήριες γραμμές
Περιορισμός γραφειοκρατίας και ρυθμιστικού πληθωρισμού
· Σύνδεση προϋπολογισμού με στόχους υπηρεσιών – προϋπολογισμός απόδοσης
· Οργανωτικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός. Πλήρης μηχανοργάνωση και γενικευμένη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος
· Ορθολογική κατανομή προσωπικού μέσα από τη διαδικασία των μετατάξεων.
· Καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ εντοπιότητας και θέσεων ευθύνης.
· Αποκατάσταση της ενιαίας δομής και ιεραρχίας, με θέσπιση αξιοκρατικών κριτηρίων στην επιλογή και προαγωγή του προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες. Εισαγωγή διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των υπηρεσιών και του προσωπικού. Θεσμοθέτηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας.
· Νέο αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο
· Αυξημένη δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού μεταξύ Φορέων με πρωτοβουλία της Διοίκησης, με την ταυτόχρονη θεσμοθέτηση δικλείδων για την αποφυγή κατάχρησης της συγκεκριμένης ρύθμισης.
· Νέα, σύγχρονα, επικαιροποιημένα οργανογράμματα με στόχο την αποτελεσματικότητα αντί της πολιτικής άκριτων απολύσεων στο δημόσιο τομέα
· Σχεδιασμός της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και σύνδεσή της με της ανάγκες του αντικειμένου εργασίας. Παροχή διευκολύνσεων με διαφανή τρόπο (εκπαιδευτικές άδειες κ.α)
1.2.3 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν σημαίνει απλά χρήση των νέων τεχνολογιών και αποκόμιση ωφελειών. Σημαίνει νέα δημόσια διοίκηση, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, μείωση γραφειοκρατίας, εξάλειψη διαφθοράς, αμεσότητα και εξοικονόμηση πόρων αλλά και νέα φιλοσοφία στη δομή της δημόσιας διοίκησης. Πυρήνας η εξυπηρέτηση του πολίτη και η ικανοποίηση της ανάγκης για διαφάνεια, διαβούλευση και κοινωνική λογοδοσία.
Ο μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης επιτυγχάνεται με την εφαρμογή δικτυωμένων λειτουργιών σε δημόσιες υπηρεσίες, συγχρονισμένων πληροφοριών και διαδικτυακών υπηρεσιών σε πολίτες, διαδραστικών επικοινωνιών και άμεσης δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών. Γενικότερα στηρίζεται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω του διαδικτύου. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε σοβαρή ολιγωρία και έλλειψη πολιτικής βούλησης για την ορθή διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων ώστε να εγκατασταθούν διασυνδεδεμένα συστήματα που θα επιτρέπουν την πανελλαδική κάλυψη των λειτουργιών σε κρίσιμους τομείς όπως οι διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων, οι προμηθευτές κ.α. Η απώλεια του ελληνικού δημοσίου αθροιστικά στο χρόνο λόγω της μη χρήσης αυτών των συστημάτων ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Η αδυναμία διασταύρωσης στοιχείων ευνόησε συστηματικά την φοροδιαφυγή, την ιδιοποίηση δημοσίων πόρων, την ενίσχυση πελατειακών δικτύων και την εξυπηρέτηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.
Στόχος μας είναι η πλήρης, λειτουργική διασυνδεσιμότητα. Στόχος μας είναι η διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης και η επιχειρησιακή τους ένταξη στην καθημερινότητα των χρηστών. Αυτό προϋποθέτει:
· Άμεση λειτουργική διασύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων και επιχειρησιακή ένταξη τους στη δομή της δημόσιας διοίκησης.
· Εκπόνηση συνολικού σχεδίου με στόχο την κάλυψη όλου του πεδίου εφαρμογών τέτοιου είδους με απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων
Η Δημοκρατική Αριστερά θα κινηθεί άμεσα στον τομέα αυτόν ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωτική αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, η αποτελεσματικότητα και η εξυπηρέτηση του πολίτη.
· Ενίσχυση των βημάτων που έχουν γίνει, με στόχο τη συνέχεια της προσπάθειας αλλά και την επιτάχυνση των διαδικασιών.
· Στήριξη του προγράμματος Διαύγεια, καθώς η ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων και των υπογραφών εκτιμάται ως ένα θετικό βήμα.
· Ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών ώστε όλοι να έχουν δυνατότητα πρόσβασης, σε τιμές λογικές, με ταχύτητα. Ένα δίκτυο που θα αγκαλιάζει όλη την επικράτεια και θα δίνει την δυνατότητα εφαρμογής νέων προηγμένων διοικητικών πολιτικών αλλά και θα δίνει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς και διάχυση της πληροφορίας.
· Υπηρεσίες «Onestopshop» , με πολλαπλά οφέλη τόσο για τον πολίτη όσο και για την διοίκηση
· Στρατηγικό σχέδιο που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες και θα συνδυάζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου, την ισότητα στη σχέση κέντρου περιφέρειας.
· Άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής στο Δημόσιο

1.2.4 Αποκέντρωση
Η θέση για ένα αποκεντρωμένο, αποτελεσματικό, σύγχρονο κράτος παραμένει στρατηγική επιλογή της Δημοκρατικής Αριστεράς.
· Ενίσχυση της αποκέντρωσης. Μέσω του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων σε επιτελικές και εκτελεστικές. Η κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει τον επιτελικό, συντονιστικό και ελεγκτικό της ρόλο.
· Συνδυασμός και μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση, με στόχο την αποτελεσματικότητα και την αμφίδρομη ενίσχυση του έργου που παράγεται.
1.2.5 Αυτοδιοίκηση- γενικές αρχές
Η Δημοκρατική Αριστερά είχε πάντα ως πολιτικό και στρατηγικό στόχο για την Αυτοδιοίκηση, τους δύο βαθμούς αρθρωμένους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αιρετή περιφέρεια και δήμους ανταγωνιστικούς στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η αυτοδιοίκηση – περιφερειακή και τοπική – έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών στον χώρο της, που
· θα διαμορφώνουν ένα εναλλακτικό πλαίσιο προτάσεων αντιμετώπισης της κρίσης
· θα ανακουφίζουν τους πολίτες από τα αποτελέσματα της,
· θα συγκροτούν ένα δίκτυο πολιτικών και μέτρων κοινωνικής προστασίας,
· θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οικονομικού χαρακτήρα στα πλαίσια της προσπάθειας για την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων σε τοπικό επίπεδο
· θα προωθούν πολιτικές αντιμετώπισης της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης για την εξασφάλιση και εξοικονόμηση πόρων,
· θα τείνουν στην διαμόρφωση νέων πολιτικών απασχόλησης, αναδιάρθρωσης του παλαιωμένου παραγωγικού προτύπου με έμφαση σε πρωτοβουλίες και επενδύσεις πράσινης ανάπτυξης.
Η προγραμματική πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς απαντά στις πλευρές της κρίσης της αυτοδιοίκησης. Κρίση αντιπροσωπευτικότητας ,κρίση εξάρτησης από την κεντρική διοίκηση, κρίση στρατηγικής, κρίση αξιών και αξιοπιστίας, κρίση πολιτικών προτεραιοτήτων.
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Άμεσα πρέπει να προωθηθούν τα εξής:
· Πόθεν έσχες ετήσια από όλο το αιρετό σώμα και όσους κατέχουν θέσεις στα δημοτικά πράγματα και ανάρτηση τους στο διαδίκτυο
· Καθιέρωση υποχρεωτικά της εφαρμογής συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας, δέσμευσης για τον τρόπο και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών, δέσμευσης για τον τρόπο ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών με αντικειμενικά και όχι πελατειακά κριτήρια,
· Καθιέρωση της ετήσιας στοχοθεσίας και δεικτών μέτρησης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και καθιέρωση της εφαρμογής συστημάτων αξιολόγησης των υπηρεσιών
· Καθιέρωση σε τακτά διαστήματα των ερευνών ικανοποίησης του πολίτη από την παροχή δημοτικών υπηρεσιών και προϊόντων, καθιέρωση ερευνών για την πιστοποίηση της ικανοποίησης ή μη του προσωπικού της αυτοδιοίκησης από τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος τους,
· Εφαρμογή του διπλογραφικού σε όλα δημοτικά νομικά πρόσωπα και τις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις,
· Ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων σε ένα καθαρό, ισότιμο και διάφανο περιβάλλον
· Ενίσχυση του επιπέδου επιμόρφωσης τόσο του υπαλληλικού προσωπικού, όσο και των αιρετών, ιδιαίτερα για το αιρετό σώμα πρέπει να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτικότητα της επιμόρφωσης του σε τακτική ετήσια βάση
· Θεσμική θωράκιση και ενίσχυση των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων με μέσα, έτσι ώστε να προαχθεί ο έλεγχος – πιο ουσιαστικός ρόλος των αντιπολιτευόμενων
· Χειραφέτηση των ΟΤΑ από την Κεντρική Διοίκηση, μέσω της σταδιακής επίτευξης της οικονομικής αυτοτέλειας και της ευθύνης είσπραξης φορολογικών εσόδων από τους ίδιους τους ΟΤΑ, χωρίς όμως επιπλέον φορολογική επιβάρυνση των Πολιτών.
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Η θέσπιση Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, πέραν του συγχρονισμού της ελληνικής διοικητικής οργάνωσης με αντίστοιχα ευρωπαϊκά δεδομένα δίνει τη δυνατότητα για μια νέου τύπου αναπτυξιακή πρόταση, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Υπάρχει το απαραίτητο γεωγραφικό και πληθυσμιακό μέγεθος που θα σηκώσει το βάρος της ανασυγκρότησης κατά τόπους, ενταγμένο πάντα σε ένα ευρύτερο σχέδιο για όλη τη χώρα.
· Ενίσχυση της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης με επιπλέον αρμοδιότητες αλλά κυρίως με πόρους.
· Αποτροπή ρυθμίσεων που ενάντια αντίθετα με το πνεύμα της νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης της στερούν αρμοδιότητες
· Διεύρυνση του πεδίου δράσης και συνεργασίας με την κυβέρνηση, που θα συμβάλει στην θεσμική θωράκιση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και θα επιτρέψει την πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού της
· Θεσμοθέτηση διαδικασίας μέτρησης επίτευξης των στόχων των αναπτυξιακών προγραμμάτων και όχι απλά της απορροφητικότητας

πηγή

Σχολίασε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα..

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.

  1. Λέκκας Κώστας — 18 Ιουνίου, 2012 @ 16:16

    • Share

    Θα καταφέρεται να συνεργαστείτε με την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για να φέρετε την αξιοκρατία, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην Δημόσια Διοίκηση;

  2. IRINI — 15 Ιουνίου, 2012 @ 13:40

    • Share

    πολύ καλό πρόγραμμα αλλά να γίνει και πραγματικότητα, γιατι από ωραία λόγια είμαστε χορτάτοι από έργα όμως……………….;

Στατιστικά »